Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 26, σε σύνολο 26
| E | L | S | Α | Β | Γ | Δ | Έ | Ζ | Η | Θ | Κ | Λ | Μ | Ν | Ό | Π | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
Μεγάλης κλίμακας σταθερά βιομηχανικά εργαλεία
Ορισμός 1: Μεγάλης κλίμακας συναρμολόγημα μηχανημάτων, εξοπλισμού και/ή εξαρτημάτων που λειτουργούν από κοινού για μια ειδική εφαρμογή, εγκαθίστανται και απεγκαθίστανται από ειδικούς σε συγκεκριμένη θέση, και χρησιμοποιούνται και συντηρούνται από επαγγελματίες σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή σε εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης.

Μεγάλης κλίμακας σταθερή εγκατάσταση
Ορισμός 1: Ένας μεγάλης κλίμακας συνδυασμός διάφορων τύπων συσκευών και, ενδεχομένως, άλλων διατάξεων, που συναρμολογούνται και εγκαθίστανται από επαγγελματίες, και προορίζονται να χρησιμοποιούνται μονίμως σε έναν προκαθορισμένο ειδικό χώρο, και απεγκαθίστανται από επαγγελματίες.

Μέγεθος επιχείρησης
Ορισμός 1: Tο  μέγεθος  αυτής, στον ελεγχόμενο τόπο εργασίας, ανάλογα με τον αριθμό εργαζομένων που απασχολεί σε αυτόν. Συγκεκριμένα διακρίνεται, σε μεγάλη, μεσαία και μικρή επιχείρηση ως κατωτέρω στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου και λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή προστίμων για παραβάσεις οι οποίες κατηγοριοποιούνται στην παρούσα ως Γενικές.  

Μελέτη τεχνικού έργου
Ορισμός 1: Η μελέτη του τεχνικού έργου προσδιορίζει τις ακριβείς τεχνικές εργασίες, μεθόδους και υλικά που απαιτούνται καθώς και την απαιτούμενη δαπάνη κατασκευών. Χαρακτηρίζεται επίσης κάθε ερευνητική εργασία, μέθοδος καθώς και κάθε εργασία προγραμματισμού που σχετίζονται με το τεχνικό έργο.

Μελετητής
Ορισμός 1: Πρόσωπο που συμβάλλεται με τον κύριο του έργου ή τον εργολάβο και εκπονεί τη μελέτη του έργου

Μεμονωμένη έγκριση
Ορισμός 1: Η διαδικασία με την οποία η αρμόδια Αρχή πιστοποιεί ότι ένα συγκεκριμένο μηχάνημα έργων ή όχημα ειδικής κατηγορίας πληρεί τις σχετικές διοικητικές διατάξεις και τεχνικές απαιτήσεις. Η μεμονωμένη έγκριση τύπου δεν είναι προσωποπαγής.

Μεταλλαξιγόνος παράγοντας
Ορισμός 1: Ουσία ή μείγμα που πληροί τα κριτήρια κατάταξης ως μεταλλαξιγόνο των γεννητικών κυττάρων κατηγορίας 1Α ή 1Β που παρατίθεται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008.

Μεταλλείο
Ορισμός 1: Ο υπόγειος ή επιφανειακός χώρος εξόρυξης μεταλλευμάτων (βωξίτης, νικέλιο, μεικτές θειούχες μεταλλικές ενώσεις, λευκόλιθος, χουντίτης, χρωμίτης, άστριοι). Στη συνολική έκταση που καταλαμβάνει ένα μεταλλείο συνυπολογίζεται και η ευρύτερη έκταση της Παραχώρησης Μεταλλείου ή του χώρου που αναφέρεται στη σχετική σύμβαση εκμίσθωσης σε περίπτωση Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου, εντός της οποίας δύναται να ασκηθεί το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης ορυκτών. Η νόμιμη λειτουργία του μεταλλείου αποδεικνύεται με την ύπαρξη Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Μετατροπή
Ορισμός 1: Η αλλαγή, με οποιονδήποτε τρόπο, του είδους και της αποστολής του πλοίου, η μεταβολή της μεταφορικής του ικανότητας και των τρόπων φορτοεκφόρτωσης, εφόσον συνεπάγονται ριζικές αλλαγές στο περίβλημα, στους χώρους φορτίου ή επιβατών, στο προωστήριο σύστημα ή στα συστήματα ασφάλειας του πλοίου.

Μεταφορική ταινία
Μετρούμενη στάθμη ακουστικής ισχύος
Μη οδικά κινητά μηχανήματα που διατίθενται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση
Ορισμός 1: Μηχανήματα με ενσωματωμένη πηγή ενέργειας ή με σύστημα μετάδοσης κίνησης έλξης που τροφοδοτούνται από εξωτερική πηγή ενέργειας η λειτουργία των οποίων απαιτεί είτε κινητικότητα είτε συνεχή ή ημισυνεχή κίνηση μεταξύ μιας σειράς σταθερών σημείων εργασίας κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών και που διατίθενται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση.  

Μη συμβατά υλικά
Ορισμός 1: Tα υλικά που ενδέχεται να αντιδρούν επικίνδυνα όταν αναμειγνύονται. Υπόκεινται στις απαιτήσεις διαχωρισμού του επιμέρους τμήματος 9.3 και στους πίνακες για μεμονωμένα φορτία που ταξινομούνται στην Ομάδα Β.

Μη συνεκτικό υλικό
Ορισμός 1: Τα ξηρά υλικά που μετακινούνται εύκολα λόγω ολίσθησης κατά τη μεταφορά, όπως απαριθμούνται στο προσάρτημα 3, παράγραφος 1, "Ιδιότητες Στερεών Χύδην Φορτίων".

Μηχανή
Μηχάνημα
Ορισμός 1: Σύνολο εξοπλισμένο ή το οποίο πρόκειται να εξοπλισθεί με σύστημα μεταδόσεως της κίνησης εκτός από την άμεσα εφαρμοζόμενη ανθρώπινη ή ζωική δύναμη, απαρτιζόμενο από συνδεδεμένα μεταξύ τους τμήματα ή δομικά στοιχεία, από τα οποία ένα τουλάχιστον είναι κινητό και τα οποία είναι συνενωμένα για συγκεκριμένη εφαρμογή.

Ορισμός 2: Σύνολο που μνημονεύεται στην πρώτη περίπτωση, από το οποίο λείπουν μόνο τα στοιχεία για τη σύνδεση του στο χώρο χρήσης ή με πηγές ενέργειας και κίνησης.

Ορισμός 3: Σύνολο που μνημονεύεται στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση, έτοιμο προς εγκατάσταση, το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως έχει παρά μόνον μετά τη συναρμογή του σε μεταφορικό μέσο, ή την εγκατάσταση του σε κτίριο ή σε κατασκεύασμα.

Ορισμός 4: Σύνολα μηχανημάτων που μνημονεύονται στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη περίπτωση ή ημιτελή μηχανήματα τα οποία, προς επίτευξη του ίδιου σκοπού, διατάσσονται και ελέγχονται με τρόπο που να λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο.

Ορισμός 5: Σύνολο συνδεόμενων μερών ή δομικών στοιχείων, ένα τουλάχιστον εκ των οποίων κινείται και τα οποία συναρμόζονται, με σκοπό την ανύψωση φορτίων και μοναδική πηγή ισχύος του οποίου είναι η άμεσα εφαρμοζόμενη ανθρώπινη προσπάθεια.

Μηχάνημα για την πλήρωση ή εκκένωση σιλοφόρων ή βυτιοφόρων φορτηγών
Μηχάνημα εκτόξευσης πίδακα ύδατος υψηλής πίεσης
Μηχάνημα έργου
Ορισμός 1: Το μηχανοκίνητο όχημα που προορίζεται για την κατασκευή και συντήρηση οδικών ή άλλων τεχνικών έργων. Ο όρος αυτός περιλαμβάνει και τα οχήματα που προορίζονται για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας, τον καθαρισμό και τη σήμανση των οδών.
Δεν υπάγονται στην κατηγορία των μηχανημάτων έργων, θεωρούμενα ως αυτοκίνητα, τα μηχανοκίνητα οχήματα που εκτελούν και μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων επί των οδών της χώρας, καθώς και τα οχήματα Ειδικής Χρήσης – Ειδικού Σκοπού.

Μηχάνημα έργων (κινητό μηχάνημα)
Ορισμός 1: Αυτοπροωθούμενο μηχάνημα το οποίο έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά για να εκτελεί εργασίες και το οποίο, λόγω των χαρακτηριστικών κατασκευής του, δεν είναι κατάλληλο για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων. Τα μηχανήματα που τοποθετούνται σε μηχανοκίνητο όχημα δεν θεωρούνται κινητά μηχανήματα. Τα μηχανήματα έργων διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: (1) Κατηγορία 1: Αυτά τα οποία δεν επιτρέπεται να κυκλοφορήσουν επί μονίμων οδοστρωμάτων (π.χ. ερπυστριοφόρα, κυλιόμενοι κύλινδροι). (2) Κατηγορία 2: Αυτά τα οποία έχουν την τεχνική δυνατότητα κίνησης επί της οδού.

Μηχάνημα τοποθέτησης σωλήνων
Μηχανήματα συμπύκνωσης
Μηχανική πριονοκορδέλλα εργοταξίου
Μηχανικός εξαερισμός
Ορισμός 1: Ο εξαερισμός που παράγεται με ηλεκτρική ενέργεια.

Μηχανοκίνητο σάρωθρο
Μονώροφα
Ορισμός 1: Είναι τα καταστήματα που η κύρια δραστηριότητά τους αναπτύσσεται σε έναν (1) όροφο.