Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 351 - 400, σε σύνολο 511
| E | L | S | Α | Β | Γ | Δ | Έ | Ζ | Η | Θ | Κ | Λ | Μ | Ν | Ό | Π | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω
Οριακές τιμές έκθεσης (ELV)
Ορισμός 1: Οι τιμές που καθορίζονται βάσει βιοφυσικών και βιολογικών εκτιμήσεων, ιδιαίτερα στη βάση επιστημονικώς παγιωμένων βραχυπρόθεσμων και εντόνων άμεσων επιπτώσεων, ήτοι των θερμικών επιπτώσεων και της ηλεκτρικής διέγερσης των ιστών.

Οριακή τιμή βιολογικού δείκτη
Ορισμός 1: H ανώτερη επιτρεπόμενη συγκέντρωση ενός παράγοντα, ο οποίος μετράται απευθείας σε σωματικούς ιστούς, σωματικά υγρά ή στον εκπνεόμενο αέρα ή έμμεσα από την ειδική δράση του στον οργανισμό.

Οριακή τιμή έκθεσης
Ορισμός 1: Το ανώτερο επίπεδο έκθεσης των εργαζομένων σ’ έναν παράγοντα, το οποίο καθορίζεται κατά τις διατάξεις αυτού του κεφαλαίου ως η ανώτερη τιμή συγκέντρωσης ή έντασής του στον τόπο εργασίας, πάνω από την οποία δεν επιτρέπεται να εκτίθενται οι εργαζόμενοι.

Οριακή τιμή έκθεσης σε καρκινογόνο ή μεταλλαξιγόνο παράγοντα
Ορισμός 1: Η τιμή την οποία δεν επιτρέπεται να ξεπερνά η μέση οκτάωρη χρονικά σταθμισμένη έκθεση του εργαζόμενου στον καρκινογόνο ή μεταλλαξιγόνο παράγοντα, μετρημένη στον αέρα της ζώνης αναπνοής του, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε οκτάωρης ημερήσιας και σαραντάωρης εβδομαδιαίας εργασίας του.

Όριο υγρασίας Φορτίου Προς Μεταφορά (TML) που μπορεί να υγροποιηθεί
Ορισμός 1: Η μέγιστη περιεκτικότητα σε υγρασία του φορτίου που θεωρείται ασφαλής για μεταφορά σε πλοία που δεν συμμορφώνονται με τις ειδικές διατάξεις του εδαφίου 7.3.2. Καθορίζεται από τις διαδικασίες δοκιμών που έχουν εγκριθεί από αρμόδια αρχή, όπως αυτές που ορίζονται στην παράγραφο 1 του προσαρτήματος 2.

Όροφος εκκένωσης
Ορισμός 1: Είναι ο όροφος του κτιρίου, από τον οποίο εξέρχονται προς ασφαλή χώρο οι οδεύσεις διαφυγής.

Όροφος εκκένωσης
Ορισμός 1: Ο όροφος του κτιρίου που περιλαμβάνει τελικές εξόδους οι οποίες οδηγούν σε ασφαλή υπαίθριο χώρο. Για τις ανάγκες του παρόντος κανονισμού, θεωρείται ότι κάθε αυτοτελές κτίριο διαθέτει έναν μόνο όροφο εκκένωσης, ο οποίος ορίζεται σαφώς στη μελέτη πυροπροστασίας ακόμα και στην περίπτωση που λόγω μορφολογίας του εδάφους είναι δυνατή η εκκένωση ορόφων του σε περισσότερα του ενός επίπεδα.

Ορυχείο
Ορισμός 1: Ο υπόγειος ή επιφανειακός χώρος εξόρυξης πρώτων υλών, κύρια, ενεργειακών ορυκτών. Στη συνολική έκταση που καταλαμβάνει ένα ορυχείο συνυπολογίζεται και η ευρύτερη έκταση της Παραχώρησης Μεταλλείου ή του χώρου που αναφέρεται στη σχετική σύμβαση εκμίσθωσης σε περίπτωση Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου, εντός της οποίας δύναται να ασκηθεί το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης ορυκτών. Η νόμιμη λειτουργία του ορυχείου αποδεικνύεται με την ύπαρξη Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και την εγκεκριμένη τεχνική μελέτη εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Ουσιαστική Ισότητα
Ορισμός 1: Η ισότητα των φύλων, μέσω της οποίας διευρύνεται και κατοχυρώνεται στην πράξη η τυπική νομική ισότητα και η προστατευτική και διορθωτική ή επανορθωτική διάσταση της ισότητας των φύλων διασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες σε κάθε έκφανση του ιδιωτικού και δημόσιου βίου, αίρονται οι διακρίσεις και ανισότητες πολλαπλών μορφών και βελτιώνονται ουσιαστικά οι συνθήκες διαβίωσης των γυναικών ή των πολιτών ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου.  

Όχημα για έκπλυση υπό υψηλή πίεση
Όχημα για έκπλυση υπό υψηλή πίεση και για αναρρόφηση
Όχημα ειδικής κατηγορίας
Ορισμός 1: Όχημα που σχεδιάζεται και κατασκευάζεται για χρήση κυρίως σε εργοτάξια, ορυχεία, λατομεία, εγκαταστάσεις λιμένων ή αερολιμένων, χρήση από τις ένοπλες δυνάμεις, την πολιτική άμυνα, την πυροσβεστική υπηρεσία και τις δυνάμεις που είναι υπεύθυνες για την τήρηση της δημόσιας τάξης. Εξαιρούνται: 1) Οχήματα που κινούνται με κινητήρες που ανήκουν στα πεδία εφαρμογής κανονιστικών πράξεων περί εκπομπών των οδηγιών 2007/46/ΕΚ ή 2002/24/ΕΚ όπως κάθε φορά ισχύουν ή αντικαθίστανται. 2) Οχήματα για τη μεταφορά προσώπων.

Όχημα Ειδικής Χρήσης – Ειδικού Σκοπού
Ορισμός 1: Το αυτοκίνητο ή ρυμουλκούμενο όχημα που διαθέτει ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά που του επιτρέπουν την εκτέλεση λειτουργίας που απαιτεί ειδικές διαρρυθμίσεις και/ή εξοπλισμό.

Όχημα με αναρροφητήρα
Οχήματα οδικά
Ορισμός 1: Τα μεταφορικά ή άλλων χρήσεων μέσα που κινούνται στις οδούς και σε χώρους που χρησιμοποιούνται για δημόσια κυκλοφορία οχημάτων, πεζών και ζώων και οδηγούνται από πρόσωπα, με εξαίρεση των μέσων που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά βρεφών και Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), σύμφωνα με τον Ν. 2696/1999       «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως ισχύει.

Παθητική πυροπροστασία
Ορισμός 1: Το σύνολο των μέτρων που λαμβάνονται για την εξασφάλιση της έγκαιρης και ασφαλούς διαφυγής του κοινού από το κτίριο σε περίπτωση πυρκαγιάς, την αποφυγή κατάρρευσής του καθώς και την αποφυγή μετάδοσης αυτής σε άλλους χώρους ή άλλα κτίρια.

Παιδί
Ορισμός 1: Κάθε νέος ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας ή ο οποίος υπόκειται ακόμη σε υποχρεωτική σχολική φοίτηση κατά τις κείμενες περί αυτής διατάξεις.

Παραβάσεις ήσσονος σημασίας
Ορισμός 1: Μικρές ελλείψεις, παραλείψεις, αποκλίσεις ή παραβάσεις από τα οριζόμενα σε εγκεκριμένη, θεωρημένη ή αρχειοθετημένη μελέτη ή στην ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται η έλλειψη ή μη συντήρηση/καλή λειτουργία φορητών και λοιπών μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, καθώς και παραβάσεις ή παραλείψεις που δύναται να διορθωθούν σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Παράγοντας
Ορισμός 1: Κάθε φυσικός, χημικός και βιολογικός παράγοντας, που ενυπάρχει κατά την εργασία και μπορεί να είναι επιβλαβής στην υγεία των εργαζομένων ή επικίνδυνος από άλλη άποψη, ανεξάρτητα από τη φυσική του κατάσταση.

Παραγωγός
Ορισμός 1: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του οποίου η δραστηριότητα παράγει επικίνδυνα απόβλητα («αρχικός παραγωγός») ή/και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο πραγματοποιεί εργασίες προεπεξεργασίας, ανάμειξης και σύνθεσης ή άλλες, που οδηγούν σε μεταβολή της φύσης ή της σύνθεσης των αποβλήτων αυτών.

Παρενόχληση
Ορισμός 1: Κάθε ανεπιθύμητη συμπεριφορά συνδεόμενη με το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου ενός προσώπου, με σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειάς του και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος.

Παροχή όδευσης διαφυγής
Ορισμός 1: Είναι ο αριθμός των ατόμων που είναι δυνατό να διαφύγει έγκαιρα, σε περίπτωση πυρκαγιάς, χρησιμοποιώντας αυτήν την όδευση.

Περιεκτικότητα σε υγρασία
Ορισμός 1: Η αναλογία αντιπροσωπευτικού δείγματος που αποτελείται από νερό, πάγο ή άλλο υγρό, εκφραζόμενη ως ποσοστό της συνολικής υγρής μάζας του δείγματος αυτού.

Περίοδος ανάπαυσης
Ορισμός 1: Κάθε χρονική περίοδος εκτός χρόνου εργασίας.

Περίοδος εμπορίας
Ορισμός 1: Η οκταετής περίοδος για δικαιώματα που εκδίδονται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και η δεκαετής περίοδος για δικαιώματα που εκδίδονται από την 1η Ιανουαρίου 2021, όπως προβλέπεται στο άρθρο 20.

Ορισμός 2: Η οκταετής περίοδος που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 20.

Περιορισμοί
Ορισμός 1: Οι υποχρεώσεις που τίθενται προς τους συμμετέχοντες ή και τους προτιθέμενους να συμμετάσχουν στη συνάθροιση, μέσω σχετικών, προφορικών  ή  γραπτών,  υποδείξεων  της  αστυνομικής  ή  λιμενικής αρχής να ασκήσουν το δικαίωμά τους σύμφωνα με τις συστάσεις της. Περιορισμοί, είναι ιδίως η κατάληψη μέρους μόνον του οδοστρώματος ή άλλου δημόσιου ανοικτού μη περιτοιχισμένου χώρου, η μερική διαφοροποίηση της διαδρομής κινούμενης συνάθροισης, η αποβολή και απομάκρυνση από τον χώρο της συνάθροισης ατόμων τα οποία φέρουν αντικείμενα και εκδηλώνουν συμπεριφορές που θέτουν σε διακινδύνευση την ανθρώπινη ζωή ή τη σωματική ακεραιότητα ή τα περιουσιακά δικαιώματα των πολιτών ή τη δημόσια περιουσία ή εμποδίζουν την ακώλυτη άσκηση του δικαιώματος του συνέρχεσθαι των συναθροισθέντων και την ομαλή εξέλιξη της συνάθροισης, καθώς και η μη παρακώλυση της κυκλοφορίας και της πρόσβασης σε δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς κοινής ωφέλειας και νοσηλευτικά ιδρύματα.  

Περιστροφικός εκθαμνωτής
Πηδαλιόσχημο σήμα
Ορισμός 1: Το σύμβολο που αναφέρεται στο άρθρο 9 και παρατίθεται στο παράρτημα I ή, κατά περίπτωση, η ηλεκτρονική ετικέτα που αναφέρεται στο άρθρο 11.

Πινακίδα
Ορισμός 1: Κάθε σήμα το οποίο, με το συνδυασμό γεωμετρικού σχήματος, χρωμάτων και ενός συμβόλου ή εικονογράμματος, παρέχει μια συγκεκριμένη ένδειξη, η ορατότητα της οποίας εξασφαλίζεται από φωτισμό επαρκούς έντασης.

Πιστοποιητικό απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια ή πιστοποιητικό Gas Free
Ορισμός 1: Η γραπτή γνωμάτευση που εκδίδεται από το Χημικό Ναυτιλίας, σύμφωνα με ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ Ι και II του Παραρτήματος της.

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)
Ορισμός 1: Είναι το έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την επαγγελματική ικανότητα των επαγγελματιών οδηγών να μεταφέρουν επιβάτες ή εμπορεύματα και επιτρέπει στους κατόχους του να οδηγούν συγκεκριμένη ή συγκεκριμένες κατηγορίες οδικών οχημάτων μεταφοράς επιβατών ή εμπορευμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι παράλληλα κατέχουν και ισχύουσα άδεια οδήγησης της συγκεκριμένης ή των συγκεκριμένων κατηγοριών οχημάτων.

Πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης
Ορισμός 1: Η βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης και η βεβαίωση συνάφειας του ειδικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης.

Πληρότητα χρήσης
Ορισμός 1: Ικανοποίηση του ελαχίστου αριθμού ατόμων που δικαιολογεί την αντιμετώπιση της χρήσης ως ξεχωριστή, όπως προσδιορίζεται με τα κατά περίπτωση κριτήρια της ειδικής χρήσης.

Πλοίο
Ορισμός 1: Κάθε πλωτό ναυπήγημα που έχει μεταλλικό περίβλημα (γάστρα), ολικού μήκους άνω των είκοσι τεσσάρων μέτρων, ανεξαρτήτως χωρητικότητας.

Πλοίο της ΕΕ
Ορισμός 1: Πλοίο που φέρει τη σημαία κράτους μέλους και εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των διεθνών συμβάσεων.

Πολλαπλή διάκριση
Ορισμός 1: Κάθε πράξη ή παράλειψη που θέτει σε μειονεκτική θέση τα πρόσωπα λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, σε συνδυασμό με ένα ή περισσότερα άλλα χαρακτηριστικά, όπως ιδίως η εθνική/εθνοτική ή και κοινωνική προέλευση, η ηλικία, η οικογενειακή κατάσταση, η αναπηρία, οι θρησκευτικές, πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις.

Ορισμός 2: Οποιαδήποτε διάκριση, αποκλεισμός ή περιορισμός, σε βάρος προσώπου, που βασίζεται σε περισσότερους από έναν από τους ανωτέρω λόγους.

Πολυόροφο κτίριο
Ορισμός 1: Κτίριο το οποίο αποτελείται από περισσότερους του ενός υπέργειους ή υπόγειους ορόφους.

Πολυώροφα
Ορισμός 1: Είναι τα καταστήματα που η κύρια δραστηριότητά τους, αναπτύσσεται σε δύο (2) ή περισσότερους ορόφους.

Πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής
Ορισμός 1: Είναι το μήκος της οριζόντιας ή κατακόρυφης πορείας που φυσιολογικά θα διανύσει ένα άτομο για να διαφύγει, σε περίπτωση πυρκαγιάς, από τυχόν σημείο της κύριας χρήσης ενός ορόφου ή επιπέδου μέχρι την πλησιέστερη έξοδο κινδύνου.

Πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής
Ορισμός 1: Είναι το μήκος της οριζόντιας ή κατακόρυφης πορείας που φυσιολογικά θα διανύσει ένα άτομο για να διαφύγει, σε περίπτωση πυρκαγιάς, από τυχόν σημείο της κύριας χρήσης ενός ορόφου ή επιπέδου μέχρι την πλησιέστερη έξοδο κινδύνου.

Πραγματική απόσταση απροστάτευτης όδευσης διαφυγής
Ορισμός 1: Το μήκος της πορείας που φυσιολογικά θα διανύσει ένα άτομο για να διαφύγει σε περίπτωση πυρκαγιάς, από τυχόν σημείο ενός ορόφου μέχρι την πλησιέστερη έξοδο κινδύνου.

Πρατήριο καυσίμων
Ορισμός 1: Το  πρατήριο  υγρών  καυσίμων το οποίο αποτελείται από έναν ή και περισσότερους του ενός «ενιαίους φορείς» (skid), όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας, στους οποίους βρίσκεται  εν  γένει  εγκατεστημένος  ο  αναγκαίος  του υποχρεωτικός εξοπλισμός, οι προδιαγραφές του οποίου περιγράφονται στα άρθρα 4, 5 και 6 της παρούσας.

Πρατήριο καυσίμων λιμένα
Ορισμός 1: Η εγκατάσταση η οποία εφοδιάζει με υγρά καύσιμα ή υγραέριο ή φυσικό αέριο ή οποιονδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω καυσίμων, αποκλειστικά και μόνο θαλάσσια σκάφη. Ο ανεφοδιασμός των σκαφών πραγματοποιείται είτε εντός της λιμενικής ζώνης (λιμένες και αλιευτικά καταφύγια), είτε εντός τουριστικών λιμένων (μαρίνες), είτε εντός καταφυγίων τουριστικών σκαφών.
Στα «πρατήρια καυσίμων λιμένα» δεν ισχύει ο περιορισμός περί ελαφρών σκαφών της παρ. 1 α) αα) του άρθρου 2, του Π.Δ. 118/2006    (Α ́119), όπως ισχύει.

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης
Ορισμός 1: Η συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 7 του Ν. 3879/2010   .

Πρόδρομες ουσίες του όζοντος
Ορισμός 1: Οξείδια του αζώτου, πτητικές οργανικές ενώσεις εκτός του μεθανίου, μεθάνιο και μονοξείδιο του άνθρακα.

Προειδοποιητικό σήμα
Ορισμός 1: Κάθε σήμα που προειδοποιεί για έναν υπαρκτό ή πιθανό κίνδυνο.

Προϊόν
Ορισμός 1: Στοιχείο εξοπλισμού πλοίου.

Πρόληψη
Ορισμός 1: Το σύνολο των διατάξεων ή μέτρων που λαμβάνονται ή προβλέπονται καθ’ όλα τα στάδια της δραστηριότητας της επιχείρησης, με στόχο την αποφυγή ή τη μείωση των επαγγελματικών κινδύνων.

Ορισμός 2: Τα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση της παραγόμενης ποσότητας των αποβλήτων που προέρχονται από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, οικοδομικές εργασίες και τεχνικά έργα, καθώς και των υλικών και των ουσιών που περιέχουν και στον περιορισμό των κινδύνων που συνεπάγονται για το περιβάλλον.

Ορισμός 3: Το σύνολο των δράσεων και μέτρων που στοχεύουν στην απόλυτη αποφυγή των δυνητικών επιπτώσεων των κινδύνων και στην ελαχιστοποίηση των φυσικών, τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών.

Προορισμός
Προσβάσιμη αλυσίδα
Ορισμός 1: Κάθε σειρά αλληλεξαρτώμενων και αλληλοσυμπληρούμενων παρεμβάσεων, που διασφαλίζουν την αυτονομία, άνεση και ασφάλεια κίνησης των ατόμων με αναπηρία και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων, χωρίς ασυνέχειες. Βασικός στόχος κάθε σχεδιασμού πρέπει να είναι η δημιουργία «προσβάσιμης αλυσίδας».