Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 50, σε σύνολο 818
| ( | 1 | 2 | 3 | 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ε
Όρος: Daily exposure
Μετάφραση: Ημερήσια έκθεση

Συντομογραφία: L EP, d
Όρος: Daily personal noise exposure of a worker
Μετάφραση: Ημερήσια ατομική ηχοέκθεση ενός εργαζομένου

Όρος: Daily vibration exposure
Μετάφραση: Ημερήσια έκθεση σε κραδασμούς

Όρος: Dalapon or 2,2- dichloropropionic acid
Μετάφραση: Νταλαπόν ή 2,2-διχλωροπροπιονικό οξύ

Όρος: Damage
Μετάφραση: Βλάβη

Όρος: Damage cost
Μετάφραση: Κόστος ζημιάς

Συντομογραφία: DBRI
Όρος: Damp building related illness
Μετάφραση:

Όρος: Damped oscillation
Μετάφραση: Φθίνουσα ταλάντωση

Όρος: Dampening
Μετάφραση: Ύγρανση

Όρος: Damping
Μετάφραση: Απόσβεση

Όρος: Damping factor or extinction coefficient
Μετάφραση: Συντελεστής απόσβεσης

Όρος: Danger
Μετάφραση: Κίνδυνος

Όρος: Danger of cumulative effects
Μετάφραση: Κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων

Όρος: Danger of cumulative effects
Μετάφραση: Κίνδυνος αθροιστικών επιδράσεων

Όρος: Danger of serious damage to health by prolonged exposure
Μετάφραση: Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση

Όρος: Danger of serious damage to health by prolonged exposure
Μετάφραση: Κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση

Όρος: danger of serious damage to health by prolonged exposure if swallowed
Μετάφραση: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε περίπτωση καταπόσεως

Όρος: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin
Μετάφραση: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα

Όρος: danger of serious damage to health by prolonged exposure in contact with skin and if swallowed
Μετάφραση: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως

Όρος: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation
Μετάφραση: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται

Όρος: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and if swallowed
Μετάφραση: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως

Όρος: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation and in contact with skin
Μετάφραση: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα

Όρος: danger of serious damage to health by prolonged exposure through inhalation, in contact with skin and if swallowed
Μετάφραση: κίνδυνος σοβαρής βλάβης της υγείας ύστερα από παρατεταμένη έκθεση όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως

Όρος: Danger of very serious irreversible effects
Μετάφραση: Κίνδυνος πολύ σοβαρών μονίμων επιδράσεων

Όρος: Danger of very serious irreversible effects
Μετάφραση: Κίνδυνος πολύ σοβαρών μονίμων επιδράσεων

Όρος: danger of very serious irreversible effects if swallowed
Μετάφραση: κίνδυνος πολύ σοβαρών μονίμων επιδράσεων σε περίπτωση καταπόσεως

Όρος: danger of very serious irreversible effects in contact with skin
Μετάφραση: κίνδυνος πολύ σοβαρών μονίμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα

Όρος: danger of very serious irreversible effects in contact with skin and if swallowed
Μετάφραση: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως

Όρος: danger of very serious irreversible effects through inhalation
Μετάφραση: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται

Όρος: danger of very serious irreversible effects through inhalation and if swallowed
Μετάφραση: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε περίπτωση καταπόσεως

Όρος: danger of very serious irreversible effects through inhalation and in contact with skin
Μετάφραση: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα

Όρος: danger of very serious irreversible effects through inhalation, in contact with skin and if swallowed
Μετάφραση: κίνδυνος πολύ σοβαρών μόνιμων επιδράσεων όταν εισπνέεται, σε επαφή με το δέρμα και σε περίπτωση καταπόσεως

Όρος: Danger signal
Μετάφραση: Σήμα κινδύνου

Όρος: Danger zone
Μετάφραση: Ζώνη κινδύνου

Όρος: Dangerous area
Μετάφραση: Επικίνδυνη περιοχή

Όρος: Dangerous for the environment
Μετάφραση: Επικίνδυνο για το περιβάλλον

Όρος: Dangerous for the ozone layer
Μετάφραση: Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος

Όρος: Dangerous for the ozone layer
Μετάφραση: Επικίνδυνο για τη στιβάδα του όζοντος

Όρος: Dangerous fumes are formed during use
Μετάφραση: Κατά τη χρήση αναπτύσσονται επικίνδυνες αναθυμιάσεις

Όρος: Dangerous goods
Μετάφραση: Επικίνδυνα εμπορεύματα

Όρος: Dangerous goods accident
Μετάφραση: Ατύχημα επικίνδυνων υλικών

Όρος: Dangerous goods incident
Μετάφραση: Συμβάν επικίνδυνων υλικών

Συντομογραφία: DPD
Όρος: Dangerous Preparations Directive
Μετάφραση: Οδηγία για επικίνδυνα παρασκευάσματα

Όρος: dangerous quantities
Μετάφραση: επικίνδυνες ποσότητες.

Όρος: Dangerous reaction
Μετάφραση: Επικίνδυνη αντίδραση

Όρος: Dangerous substance
Μετάφραση: Επικίνδυνη ουσία

Συντομογραφία: DSD
Όρος: Dangerous Substances Directive
Μετάφραση: Οδηγία για επικίνδυνες ουσίες

Όρος: Dangerous substances management
Μετάφραση: Διαχείριση επικίνδυνων ουσιών

Όρος: Data access
Μετάφραση: Πρόσβαση σε δεδομένα

Όρος: Data protection claimed
Μετάφραση: Απαιτήσεις προστασίας δεδομένων