Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 50, σε σύνολο 143
| ( | 1 | 2 | 3 | 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ε
Συντομογραφία: CDC
Όρος: U.S Centers for Disease Control and Prevention
Μετάφραση: Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών

Όρος: Ub-contractor
Μετάφραση: Υπεργολάβο

Όρος: Ulcer or chancre
Μετάφραση: Έλκος

Συντομογραφία: UHF
Όρος: Ultra high frequency
Μετάφραση: Υπερύψηλη συχνότητα

Όρος: Ultra sound
Μετάφραση: Υπέρηχος

Όρος: Ultrafine particles
Μετάφραση: Υπερλεπτόκοκκα σωματίδια

Συντομογραφία: UFP
Όρος: Ultrafine particle
Μετάφραση: Πολύ λεπτά σωματίδια

Όρος: Ultrasound
Μετάφραση: Υπέρηχος

Συντομογραφία: UV - VIS
Όρος: Ultraviolet - Visible spectrophotometry
Μετάφραση: Φασματοφωτομετρία υπεριώδους - ορατού

Όρος: Ultraviolet filters
Μετάφραση: Φίλτρα υπεριώδους ακτινοβολίας

Συντομογραφία: UV
Όρος: Ultraviolet light
Μετάφραση: Υπεριώδες φώς

Όρος: Ultraviolet radiation
Μετάφραση: Υπεριώδης ακτινοβολία

Συντομογραφία: UV
Όρος: Ultraviolet
Μετάφραση: Υπεριώδης ακτινοβολία

Συντομογραφία: UN-MTC
Όρος: UN Manual of Tests and Criteria
Μετάφραση:

Όρος: UN Model Regulations
Μετάφραση: υποδειγματικοί κανονισμοί

Όρος: UN number
Μετάφραση: Αριθμός UN (των Ηνωμένων Εθνών)

Όρος: Unbiased estimate
Μετάφραση: Αστρέβλωτο εκτίμημα

Όρος: Unbiased sample
Μετάφραση: Αμερόληπτο δείγμα

Όρος: Uncertainty
Μετάφραση: Αβεβαιότητα

Όρος: Uncertainty analysis
Μετάφραση: Ανάλυση αβεβαιότητας

Όρος: Uncleaned empty container
Μετάφραση: Ακαθάριστο κενό εμπορευματοκιβώτιο

Όρος: Undecane
Μετάφραση: Ενδεκάνιο

Όρος: Undecanoic acid
Μετάφραση: Ενδεκανοϊκό οξύ

Όρος: Undecanol see undecyl alcohol
Μετάφραση:

Όρος: Undecene
Μετάφραση: Ενδεκένιο

Όρος: Undecyl alcohol or undecanol
Μετάφραση: Ενδεκυλαλκοόλη ή ενδεκανόλη

Όρος: Undercoating
Μετάφραση: Υπόστρωμα (βαφής)

Όρος: Underground mine
Μετάφραση: Υπόγειο ορυχείο

Όρος: Underground storage
Μετάφραση: Υπόγεια εναποθήκευση

Όρος: Underground storage site
Μετάφραση: Χώροι υπόγειας εναπόθεσης

Όρος: Underreport
Μετάφραση: Περιορισμένη αναφορά

Όρος: Undertaking
Μετάφραση: Ανάληψη δέσμευσης, εργολαβία, επιχείρηση

Όρος: Undesirable consequence
Μετάφραση: Ανεπιθύμητη συνέπεια

Όρος: Undoped
Μετάφραση: Μη ενισχυμένο

Όρος: Unemployed
Μετάφραση: Άνεργος

Όρος: Unemployment
Μετάφραση: Ανεργία

Όρος: Unemployment policy
Μετάφραση: Πολιτική για την ανεργία

Όρος: Unequal initial liability theory
Μετάφραση: Θεωρία της ανισομερούς αρχικής προδιάθεσης

Όρος: unequal initial liability theory
Μετάφραση: θεωρία της ανισομερούς αρχικής προδιάθεσης

Όρος: Unexpected start-up
Μετάφραση: Απροσδόκητη εκκίνηση, μη αναμενόμενη εκκίνηση

Όρος: Unidentified baggage
Μετάφραση: Αποσκευή μη γνωστής ιδιοκτησίας

Όρος: unification
Μετάφραση: Ενοποίηση

Όρος: Unified atomic mass unit
Μετάφραση: Μονάδα ατομικής μάζας

Όρος: Unified Standards
Μετάφραση: Ενοποιημένα Πρότυπα

Συντομογραφία: CIM
Όρος: Uniform rules concerning the contract for international carriage of goods by rail
Μετάφραση: Ενιαίοι κανόνες για τη σύμβαση διεθνούς σιδηροδρομικής μεταφοράς εμπορευμάτων

Όρος: Uniformity
Μετάφραση: Ομοιομορφία

Όρος: Unilateral approval
Μετάφραση: Μονομερής έγκριση

Όρος: Unimodal distribution
Μετάφραση: Μονοκόρυφη κατανομή

Όρος: Unintended opening
Μετάφραση: Αιφνίδιο άνοιγμα

Όρος: Unintended release
Μετάφραση: