Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 50, σε σύνολο 102
| ( | 1 | 2 | 3 | 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ε
Όρος: Kaolin or china clay
Μετάφραση: Καολίνης

Όρος: Kaolinite
Μετάφραση: Καολινίτης

Όρος: Keep at temperature not exceeding … 0C
Μετάφραση: Να διατηρείται σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους … οC

Όρος: Keep at temperature not exceeding … οC
Μετάφραση: Να διατηρείται σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους … οC

Όρος: Keep away from any possible contact with water, because of violent reaction and possible flash fire
Μετάφραση: Αποφύγετε κάθε πιθανή επαφή με το νερό, διότι αντιδρά βίαια και μπορεί να προκληθεί ανάφλεξη

Όρος: Keep away from combustible material
Μετάφραση: Μακριά από καύσιμα υλικά

Όρος: Keep away from combustible material
Μετάφραση: Μακριά από καύσιμα υλικά

Όρος: Keep away from food, drink and animal feedingstuffs
Μετάφραση: Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

Όρος: Keep away from food, drink and animal feedingstuffs
Μετάφραση: Μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές

Όρος: Keep away from heat
Μετάφραση: Μακριά από θερμότητα

Όρος: Keep away from heat
Μετάφραση: Μακριά από θερμότητα

Όρος: Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces
Μετάφραση: Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες

Όρος: Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces
Μετάφραση: Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες

Όρος: Keep away from living quarters
Μετάφραση: Μακριά από κατοικημένους χώρους

Όρος: Keep away from living quarters
Μετάφραση: Μακριά από κατοικημένους χώρους

Όρος: Keep away from sources of ignition
Μετάφραση: Μακριά από πηγές ανάφλεξης

Όρος: Keep away from sources of ignition
Μετάφραση: Μακριά από πηγές ανάφλεξης

Όρος: Keep away from …
Μετάφραση: Μακριά από …

Όρος: Keep container dry
Μετάφραση: Το δοχείο να προστατεύεται από την υγρασία

Όρος: Keep container dry
Μετάφραση: Το δοχείο να προστατεύεται από την υγρασία

Όρος: Keep container in a well -ventilated place
Μετάφραση: Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο μέρος

Όρος: Keep container in a well -ventilated place
Μετάφραση: Το δοχείο να διατηρείται σε καλά αεριζόμενο μέρος

Όρος: Keep container tightly closed
Μετάφραση: Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο

Όρος: Keep container tightly closed
Μετάφραση: Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός

Όρος: Keep container tightly closed
Μετάφραση: Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο

Όρος: Keep container tightly closed
Μετάφραση: Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός

Όρος: Keep container tightly closed
Μετάφραση: Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός.

Όρος: Keep container tightly closed and at a temperature not exceeding … 0C
Μετάφραση: Διατηρείστε το δοχείο καλά κλεισμένο σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους … οC

Όρος: Keep container tightly closed and dry
Μετάφραση: Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και να προστατεύεται από την υγρασία

Όρος: Keep container tightly closed and in a well-ventilated place
Μετάφραση: Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο και σε καλά αεριζόμενο μέρος

Όρος: Keep container tightly closed in a cool place
Μετάφραση: Διατηρείστε το δοχείο ερμητικά κλεισμένο σε δροσερό μέρος

Όρος: Keep contents under …
Μετάφραση: Να διατηρείται το περιεχόμενο μέσα σε …

Όρος: Keep contents under …
Μετάφραση: Να διατηρείται το περιεχόμενο μέσα σε …

Όρος: Keep cool
Μετάφραση: Να διατηρείται δροσερό

Όρος: Keep cool
Μετάφραση: Να διατηρείται δροσερό

Όρος: Keep cool
Μετάφραση: Διατηρείται δροσερό

Όρος: Keep in a cool place
Μετάφραση: Να φυλάσσεται σε δροσερό μέρος

Όρος: Keep in a cool place
Μετάφραση: Να φυλάσσεται σε δροσερό μέρος

Όρος: Keep in a cool place away from …
Μετάφραση: Διατηρείται σε δροσερό μέρος μακριά από …

Όρος: Keep in a cool, well -ventilated place away from …
Μετάφραση: Διατηρείται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από …

Όρος: Keep locked up
Μετάφραση: Να φυλάσσεται κλειδωμένο

Όρος: Keep locked up
Μετάφραση: Να φυλάσσεται κλειδωμένο

Όρος: Keep locked up and out of the reach of the children
Μετάφραση: Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά

Όρος: Keep only in original container
Μετάφραση: Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη

Όρος: Keep only in original container.
Μετάφραση: Να διατηρείται μόνο στον αρχικό περιέκτη

Όρος: Keep only in the original container
Μετάφραση: Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο

Όρος: Keep only in the original container
Μετάφραση: Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο

Όρος: Keep only in the original container at a temperature not exceeding … 0C
Μετάφραση: Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους … οC

Όρος: Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place
Μετάφραση: Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος

Όρος: Keep only in the original container in a cool, well-ventilated place away from …
Μετάφραση: Διατηρείται μόνο μέσα στο αρχικό δοχείο σε δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος μακριά από …