Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 50, σε σύνολο 187
| ( | 1 | 2 | 3 | 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ε
Όρος: Vaccenic acid
Μετάφραση: Βασενικό οξύ

Όρος: Vaccination
Μετάφραση: Εμβολιασμός

Όρος: Vacuum
Μετάφραση: Κενό

Όρος: Vacuum cleaners
Μετάφραση: Ηλεκτρικές σκούπες

Όρος: Vacuum valve
Μετάφραση: Βαλβίδα κενού, βαλβίδα κατάθλιψης

Όρος: Vacuum-operated waste tank
Μετάφραση: Δεξαμενή αποβλήτων λειτουργίας εν κενό

Όρος: Vacuuming
Μετάφραση: Σάρωση αναρρόφησης

Όρος: Vagotomy
Μετάφραση: Βαγοτομή

Όρος: Valeraldehyde or pentanal
Μετάφραση: Βαλεριαλδεΰδη ή πεντανάλη

Όρος: Valeramide
Μετάφραση: Βαλεριαναμίδιο

Όρος: Valeric acid or pentanoic acid
Μετάφραση: Βαλεριανικό οξύ ή πεντανοϊκό οξύ

Όρος: Valeronitrile or pentanenitrile
Μετάφραση: Βαλερονιτρίλιο ή πεντανονιτρίλιο

Όρος: Valeryl chloride
Μετάφραση: Βαλερυλοχλωρίδιο

Όρος: Valid with restrictions
Μετάφραση: Αξιόπιστο με περιορισμούς

Όρος: Validated method
Μετάφραση: Επικυρωμένη μέθοδος

Συντομογραφία: VRM
Όρος: Validated Reference Method
Μετάφραση: Επικυρωμένη μέθοδος αναφοράς

Όρος: Validated test method
Μετάφραση: Επικυρωμένη μέθοδος δοκιμών

Όρος: Validation
Μετάφραση: Επικύρωση

Όρος: Validity
Μετάφραση: Εγκυρότητα

Όρος: Valin
Μετάφραση: Βαλίνη

Όρος: Valin
Μετάφραση: Βαλίνη

Όρος: Value
Μετάφραση: Τιμή

Συντομογραφία: VSL
Όρος: Value of a statistical life
Μετάφραση: Στατιστική αξία ζωής (ΣΑΖ)

Συντομογραφία: VOI
Όρος: Value of information
Μετάφραση: Αξία πληροφορίας (ΑΠ)

Όρος: Valve
Μετάφραση: Βαλβίδα

Όρος: Vamidothion
Μετάφραση: Βαμιδοθείο

Όρος: Vanadium
Μετάφραση: Βανάδιο

Όρος: Vanadium pentoxide
Μετάφραση: Πεντοξείδιο του βαναδίου

Όρος: Vanillin or oil of vanilla bean
Μετάφραση: Βανιλλίνη ή έλαιο από κόκκους βανίλλης

Συντομογραφία: VP
Όρος: Vapor pressure
Μετάφραση: Πίεση ατμού, τάση ατμών

Όρος: Vapour cloud explosion
Μετάφραση: Έκρηξη αερίου νέφους

Όρος: Vapour density
Μετάφραση: Πυκνότητα ατμών

Όρος: Vapour density ratio
Μετάφραση: Σχετική πυκνότητα ατμών

Όρος: Vapour or vapor
Μετάφραση: Ατμός

Όρος: Vapours may cause drowsiness and dizziness
Μετάφραση: Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη

Όρος: Vapours may cause drowsiness and dizziness
Μετάφραση: Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

Όρος: Variability
Μετάφραση: Μεταβλητότητα

Όρος: Variable
Μετάφραση: Μεταβλητή

Όρος: Variable displacement pump
Μετάφραση: Αντλία μεταβλητού εκτοπίσματος

Όρος: Variance
Μετάφραση: Παραλλακτικότητα ή διακύμανση ή διασπορά ή μεταβλητότητα

Όρος: Variety
Μετάφραση: Ποικιλία

Όρος: Varnish
Μετάφραση: Βερνίκι

Όρος: Varnishing
Μετάφραση: Βερνικώματα

Όρος: Varying frequency and voltage
Μετάφραση: Μεταβαλλόμενη συχνότητα και τάση

Όρος: Vascular pressure
Μετάφραση: Φλεβική πίεση

Όρος: Vaseline
Μετάφραση: Βαζελίνη

Όρος: Vat storage
Μετάφραση: Αποθήκευση κάδων

Όρος: Vehicle
Μετάφραση: Όχημα /φορέας

Όρος: Velocity
Μετάφραση: Ταχύτητα

Όρος: Ventilation
Μετάφραση: Εξαερισμός