Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 50, σε σύνολο 69
| ( | 1 | 2 | 3 | 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ε
Όρος: Qualified experts
Μετάφραση: Ειδικευμένοι εμπειρογνώμονες

Όρος: Qualified opinion
Μετάφραση: Σύμφωνη γνώμη με εξαιρέσεις

Όρος: Qualitative analysis
Μετάφραση: Ποιοτική ανάλυση

Όρος: Qualitative and quantitative characteristics
Μετάφραση: Ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά

Όρος: Qualitative elemental analysis
Μετάφραση: Ποιοτική στοιχειακή ανάλυση

Όρος: Qualitative method
Μετάφραση: Ποιοτική μέθοδος

Όρος: Quality
Μετάφραση: Ποιότητα

Όρος: Quality assessment
Μετάφραση: Εκτίμηση ποιότητας

Όρος: Quality assurance
Μετάφραση: Διασφάλιση ποιότητας, Πιστοποίηση ποιότητας

Όρος: Quality audit
Μετάφραση: Επιθεώρηση ποιότητας

Όρος: Quality audit observation
Μετάφραση: Παρατήρηση κατά την επιθεώρηση της ποιότητας

Όρος: Quality auditor
Μετάφραση: Επιθεωρητής ποιότητας

Όρος: Quality characteristics
Μετάφραση: Χαρακτηριστικά ποιότητας

Όρος: Quality circle
Μετάφραση: Κύκλος ποιότητας

Όρος: Quality control
Μετάφραση: Έλεγχος ποιότητας, ποιοτικός έλεγχος Δικλείδες διασφάλισης ποιότητας

Όρος: Quality control agent
Μετάφραση: Αντιδραστήρια ποιοτικού ελέγχου

Όρος: Quality correction cycle
Μετάφραση: Κύκλος διορθωτικής προσαρμογής ποιότητας

Όρος: Quality evaluation
Μετάφραση: Αξιολόγηση / αποτίμηση της ποιότητας

Συντομογραφία: QI
Όρος: Quality improvement
Μετάφραση: Βελτίωση ποιότητας

Όρος: quality management officer
Μετάφραση: υπεύθυνος διαχείρισης ποιότητας

Συντομογραφία: QM
Όρος: Quality management
Μετάφραση: Διοίκηση ή διαχείριση ποιότητας

Συντομογραφία: QMS
Όρος: Quality management system
Μετάφραση: Σύστημα διαχείρισης ποιότητας

Όρος: Quality manual
Μετάφραση: Εγχειρίδιο ποιότητας

Όρος: Quality measurement
Μετάφραση: Μέτρηση ποιότητας

Όρος: Quality objective
Μετάφραση: Στόχος ποιότητας

Συντομογραφία: QOBL
Όρος: Quality observation letter
Μετάφραση: Επιστολή παρατηρήσεων σχετικά με την ποιότητα

Όρος: Quality of health care
Μετάφραση: Ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης

Όρος: Quality of life
Μετάφραση: Ποιότητα ζωής

Όρος: Quality of work
Μετάφραση: Ποιότητα εργασίας

Όρος: Quality plan
Μετάφραση: Σχέδιο ποιότητας

Όρος: Quality planning
Μετάφραση: Σχεδιασμός ποιότητας

Όρος: Quality policy
Μετάφραση: Πολιτική ποιότητας

Όρος: Quality programme
Μετάφραση: Πρόγραμμα ποιότητας

Όρος: Quality project
Μετάφραση: Πρόγραμμα ποιότητας

Όρος: Quality records
Μετάφραση: Αρχεία ποιότητας

Όρος: Quality related cost
Μετάφραση: Κόστος σχετιζόμενο με την ποιότητα

Όρος: Quality requirement category
Μετάφραση: Κατηγορία απαιτήσεων ποιότητας

Όρος: Quality standards
Μετάφραση: Πρότυπα ποιότητας

Όρος: Quality strategy
Μετάφραση: Στρατηγική ποιότητας

Όρος: Quality surveillance
Μετάφραση: Επιτήρηση της ποιότητας

Όρος: Quality system
Μετάφραση: Σύστημα ποιότητας

Συντομογραφία: QRA
Όρος: Quantified Risk Assessment
Μετάφραση: Ποσοτική Εκτίμηση της Επικινδυνότητας (ΠΕΕ)

Συντομογραφία: QL
Όρος: Quantitation limit
Μετάφραση: Όριο ποσοτικοποίησης

Όρος: Quantitative analysis
Μετάφραση: Ποσοτική ανάλυση

Όρος: Quantitative assessment
Μετάφραση: Ποσοτική αξιολόγηση

Όρος: Quantitative determination
Μετάφραση: Ποσοτικός προσδιορισμός

Όρος: Quantitative elemental analysis
Μετάφραση: Ποσοτική στοιχειακή ανάλυση

Όρος: Quantitative method
Μετάφραση: Ποσοτική μέθοδος

Συντομογραφία: QSAR
Όρος: Quantitative Structure –Activity Relationships
Μετάφραση: Μελέτη ποσοτικής εκτίμησης δομής-. Δραστικότητας,

Συντομογραφία: QSPR
Όρος: Quantitative structure-property relationships
Μετάφραση: