Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 50, σε σύνολο 769
| ( | 1 | 2 | 3 | 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ε
Όρος: Ear
Μετάφραση: Αυτί

Όρος: Ear muff
Μετάφραση: Ωτοασπίδα

Όρος: Ear plugs
Μετάφραση: Προστατευτικά βύσματα αυτιού, ωτοβύσματα

Όρος: Early retirement
Μετάφραση: Πρόωρη συνταξιοδότηση

Όρος: Early warning
Μετάφραση: Έγκαιρη προειδοποίηση

Όρος: Earmuffs
Μετάφραση: Προστατευτικά καλύμματα των αυτιών

Όρος: Earphone
Μετάφραση: Ακουστικό

Όρος: Earth-moving machinery
Μετάφραση: Χωματουργικά μηχανήματα

Όρος: Earthing
Μετάφραση: Γείωση

Όρος: Earthing of conducting screens
Μετάφραση: Γείωση αγώγιμων θωρακίσεων

Όρος: Earthworks
Μετάφραση: Χωματουργικά Χωματουργικές εργασίες

Όρος: EC Directive
Μετάφραση: ΕΕ οδηγία

Συντομογραφία: ECN
Όρος: EC Number
Μετάφραση:

Συντομογραφία: ECHA-NMWG
Όρος: ECHA established a nanomaterials working group
Μετάφραση: ομάδα εργασίας για τα νανοϋλικά του ECHA

Συντομογραφία: ENES
Όρος: ECHA- Stakeholder Exchange Network on Exposure Scenarios
Μετάφραση: ECHA-Δίκτυο ανταλλαγής απόψεων των ενδιαφερομένων φορέων σχετικά με σενάρια έκθεσης

Όρος: Echometer see sound level meter
Μετάφραση:

Όρος: Eclampsia
Μετάφραση: Εκλαμψία

Συντομογραφία: EMAS
Όρος: Eco Management and Audit Scheme
Μετάφραση: Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Ελέγχου ή Σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου

Όρος: Ecological fallacy
Μετάφραση: Οικολογική πλάνη

Όρος: ecological improvement
Μετάφραση: οικολογικές βελτιώσεις

Όρος: Ecological study
Μετάφραση: Οικολογικές μελέτες

Όρος: Economic activity
Μετάφραση: Οικονομική δραστηριότητα

Όρος: Economic feasibility
Μετάφραση: Οικονομική σκοπιμότητα

Όρος: Economic impacts
Μετάφραση: Οικονομικές επιπτώσεις

Όρος: Economic lifetime
Μετάφραση: Οικονομικός κύκλος ζωής

Όρος: Economical and Social Council of Greece
Μετάφραση: Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας

Όρος: Ecotoxic
Μετάφραση: Οικοτοξικό

Όρος: Ecotoxicity
Μετάφραση: Οικοτοξικότητα

Όρος: Ecotoxicological information
Μετάφραση: Οικοτοξικολογικές πληροφορίες

Όρος: Ecotoxicological properties
Μετάφραση: Οικοτοξικολογικές ιδιότητες

Όρος: Ecotoxicological studies
Μετάφραση: Οικοτοξικολογικές μελέτες

Όρος: Eczema
Μετάφραση: Έκζεμα

Όρος: Edema
Μετάφραση: Οίδημα

Συντομογραφία: EACEA
Όρος: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, Brussels (Belgium)
Μετάφραση: Εκτελεστικός οργανισμός εκπαίδευσης, οπτικοακουστικών θεμάτων και πολιτισμού, με έδρα τις Βρυξέλλες (Βέλγιο)

Όρος: Effect
Μετάφραση: Αποτέλεσμα

Συντομογραφία: EC50
Όρος: Effect concentration
Μετάφραση: Συγκέντρωση πρόκλησης αποτελέσματος, διάμεση δραστική συγκέντρωση (για το 50% του πληθυσμού των πειραματοζώων)

Όρος: Effective
Μετάφραση: Αποτελεσματικός

Όρος: Effective band width
Μετάφραση: Πραγματικό πλάτος ζώνης

Συντομογραφία: ECx
Όρος: Effective concentration x%
Μετάφραση: Αποτελεσματική συγκέντρωση x%

Συντομογραφία: ED50
Όρος: Effective dose 50% (median dose, median effective dose)
Μετάφραση: Πραγματική δόση (για το 50% πληθυσμού) (διάμεσος δόση, διάμεσος πραγματική δόση)

Συντομογραφία: EDx
Όρος: Effective dose x%
Μετάφραση: Αποτελεσματική δόση x %

Συντομογραφία: ERP
Όρος: Effective radiated power
Μετάφραση: Ενεργή ακτινοβολούμενη ισχύς

Όρος: Effective source of ignition
Μετάφραση: Ενεργές πηγές ανάφλεξης

Όρος: Effective temperature index
Μετάφραση: Δείκτης αισθητής θερμοκρασίας

Όρος: Effects of accidents
Μετάφραση: Επιπτώσεις ατυχημάτων

Όρος: Effects of industrial accidents
Μετάφραση: Επιπτώσεις βιομηχανικών ατυχημάτων

Όρος: Effects on fertility
Μετάφραση: Τοξικότητα στην αναπαραγωγή

Όρος: Efficiency characteristics
Μετάφραση: Χαρακτηριστικά επίδοσης

Όρος: Einsteinium
Μετάφραση: Αϊνστάνιο

Όρος: Elaidic acid, octadec-trans-9-enoic acid
Μετάφραση: Ελαϊδικό οξύ, trans-9-δεκαοκτενοϊκό οξύ