Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 18, σε σύνολο 18
| ( | 1 | 2 | 3 | 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ε
Συντομογραφία: XRD
Όρος: X-ray diffraction
Μετάφραση: Περίθλαση ακτίνων Χ

Συντομογραφία: XRF
Όρος: X-ray fluorescence
Μετάφραση: Φθορισμομετρία ή φασματοσκοπία φθορισμού ακτίνων Χ

Όρος: X-rays
Μετάφραση: Ακτίνες Χ

Όρος: Xanthate
Μετάφραση: Ξανθάτιο

Όρος: Xenobiotics
Μετάφραση: Ξενοβιοτικά

Όρος: Xenon
Μετάφραση: Ξένο

Όρος: Xenylamine see biphenylamine
Μετάφραση:

Όρος: Xylan
Μετάφραση: Ξυλάνη

Όρος: Xylaric acid
Μετάφραση: Ξυλαρικό οξύ

Όρος: Xylene diamine
Μετάφραση: Ξυλενοδιαμίνη

Όρος: Xylene or dimethylbenzene or xylol or methyltoluene
Μετάφραση: Ξυλόλιο ή διμεθυλοβενζόλιο ή ξυλένιο ή μεθυλοτολουόλιο

Όρος: Xylidine 2,3-,
Μετάφραση: 2,3-ξυλιδίνη

Όρος: Xylidine 2,4-,
Μετάφραση: 2,4-ξυλιδίνη

Όρος: xylidine 3,5-, 3,5-dimethylaniline, 5-amino-m-xylene
Μετάφραση: 3,5-ξυλιδίνη

Όρος: Xylidine, dimethylaniline
Μετάφραση: Ξυλιδίνη

Όρος: Xylol see dimethylbenzene
Μετάφραση:

Όρος: Xylopyranose
Μετάφραση: Ξυλοπυρανόζη

Όρος: Xylose
Μετάφραση: Ξυλόζη