Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 50, σε σύνολο 257
| ( | 1 | 2 | 3 | 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ε
Όρος: Wagon
Μετάφραση: Φορτάμαξα, Βαγόνι

Όρος: Wagon load
Μετάφραση: Πλήρης φορτάμαξα, πλήρες φορτίο

Όρος: Waiving
Μετάφραση: Απαλλαγή

Όρος: Walk-through test
Μετάφραση: Διεπεξεργαστικές δοκιμασίες

Συντομογραφία: WPEAM
Όρος: Wall Paint Exposure Assessment Model
Μετάφραση:

Όρος: warehousing
Μετάφραση: Αποθήκευση

Όρος: Warfarin
Μετάφραση: βαρφαρίνη

Όρος: Warm zone
Μετάφραση: Θερμή ζώνη

Όρος: Warning
Μετάφραση: Προσοχή

Όρος: Warning devices
Μετάφραση: Διατάξεις συναγερμού

Όρος: Warning message
Μετάφραση: Μήνυμα προειδοποίησης

Όρος: Warning! Contains cadmium. Dangerous fumes are formed during use. See information supplied by the manufacturer. Comply with the safety instructons
Μετάφραση: Προσοχή! Περιέχει κάδμιο. Κατά τη χρήση αναπτύσσονται επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Βλέπε πληροφορίες του κατασκευαστή. Τηρείται τις οδηγίες ασφαλείας

Όρος: Warning! Contains lead
Μετάφραση: Προσοχή! Περιέχει μόλυβδο

Όρος: Warning! Contains lead
Μετάφραση: Προσοχή! Περιέχει μόλυβδο

Όρος: Warning! Do not use together with other products. May release dangerous gases (chlorine)
Μετάφραση: Προσοχή! Να μην χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα. Μπορεί να ελευθερωθούν επικίνδυνα αέρια (χλώριο).

Όρος: Wash contaminated clothing before reuse
Μετάφραση: Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε

Όρος: Wash primers
Μετάφραση: Αστάρια φωσφάτωσης

Όρος: Wash with plenty of soap and water
Μετάφραση: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό

Όρος: Wash … thoroughly after handling
Μετάφραση: Πλύνετε …σχολαστικά μετά το χειρισμό.

Όρος: Wash … thoroughly after handling
Μετάφραση: Πλύνετε …σχολαστικά μετά το χειρισμό

Όρος: Washing
Μετάφραση: Έκπλυση

Όρος: Washing tunnel line
Μετάφραση: Γραμμή πλύσεως σε σήραγγα

Όρος: Waste
Μετάφραση: Απόβλητο

Όρος: Waste category
Μετάφραση:

Όρος: waste coating powders
Μετάφραση: Απόβλητα από σκόνες επικαλύψεων

Συντομογραφία: WEEE
Όρος: Waste electrical and electronic equipment
Μετάφραση: Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΑΗΗΕ

Όρος: waste explosives
Μετάφραση: Απόβλητα εκρηκτικών

Όρος: Waste from chemical treatment
Μετάφραση: Απόβλητα από τη χημική επεξεργασία

Όρος: Waste from electrolytic refining
Μετάφραση: Απόβλητα από ηλεκτρολυτική διύλιση

Όρος: Waste handling
Μετάφραση: Διαχείριση αποβλήτων

Όρος: Waste hierarchy
Μετάφραση: ιεράρχηση των αποβλήτων

Όρος: waste holder
Μετάφραση: κάτοχος αποβλήτων

Όρος: waste hydraulic oils
Μετάφραση: Απόβλητα υδραυλικών ελαίων

Όρος: Waste incineration
Μετάφραση: Αποτέφρωση αποβλήτων

Όρος: waste ink
Μετάφραση: Απόβλητα μελανών

Όρος: Waste life stage
Μετάφραση:

Όρος: waste management
Μετάφραση: διαχείριση αποβλήτων

Όρος: Waste management plans
Μετάφραση: Σχέδια διαχείρισης αποβλήτων

Όρος: waste oils
Μετάφραση: απόβλητα έλαια

Όρος: waste producer
Μετάφραση: παραγωγός αποβλήτων

Όρος: Waste water
Μετάφραση: Λύματα

Όρος: Waste which releases toxic gases
Μετάφραση: Απόβλητα που εκλύουν τοξικό αέριο

Όρος: wastes containing dangerous substances
Μετάφραση: Απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

Όρος: wastes containing mercury
Μετάφραση: Απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο

Όρος: wastes containing sulphur
Μετάφραση: Απόβλητα που περιέχουν θείο

Όρος: wastes from aerobic treatment of waste
Μετάφραση: Απόβλητα από αερόβια επεξεργασία αποβλήτων

Όρος: wastes from anaerobic treatment of waste
Μετάφραση: Απόβλητα από αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων

Όρος: wastes from chemical treatment
Μετάφραση: Απόβλητα από χημική επεξεργασία

Όρος: wastes from mineral excavation
Μετάφραση: Απόβλητα από εξόρυξη ορυκτών

Όρος: wastes from mineral metalliferous excavation
Μετάφραση: Απόβλητα από εξόρυξη ορυκτών που περιέχουν μέταλλα