Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 50, σε σύνολο 635
| ( | 1 | 2 | 3 | 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ε
Όρος: ICAO Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air
Μετάφραση: Τεχνικές οδηγίες για την ασφαλή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων αεροπορικώς

Όρος: Ice
Μετάφραση: Πάγος

Όρος: Icosane
Μετάφραση: Εικοσάνιο

Όρος: Identical Standards
Μετάφραση: Ταυτόσημα Πρότυπα

Όρος: Identification
Μετάφραση: Ταυτοποίηση

Όρος: Identification data
Μετάφραση: Στοιχεία ταυτότητας

Όρος: Identification of hazard
Μετάφραση: Αναγνώριση κινδύνου

Όρος: Identified product
Μετάφραση: Ταυτοποιημένο προϊόν

Όρος: Identified use
Μετάφραση: Προσδιοριζόμενη χρήση

Όρος: Identified uses and exposure scenarios
Μετάφραση: Προσδιοριζόμενες χρήσεις και σενάρια έκθεσης

Όρος: Identifiers
Μετάφραση: Αναγνωριστικά

Όρος: Identify
Μετάφραση: Ταυτοποιώ ή ταυτίζω ή αναγνωρίζω

Όρος: Identity of cytokinesis blocking substance
Μετάφραση: Ταυτότητα του αναστολέα κυτταροκίνησης

Όρος: Idopyranose
Μετάφραση: Ιδοπυρανόζη

Όρος: Idose
Μετάφραση: Ιδόζη

Όρος: If any
Μετάφραση: Εάν υπάρχουν

Όρος: If applicable
Μετάφραση: Εφόσον συντρέχει περίπτωση

Όρος: If available
Μετάφραση: Εάν υπάρχουν

Όρος: If breathing is difficult, remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing
Μετάφραση: Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή

Όρος: If determined
Μετάφραση: Εφόσον προσδιορίστηκαν

Όρος: If experiencing respiratory symptoms:
Μετάφραση: Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα:

Όρος: If experiencing respiratory symptoms: Call a POISON CENTER or doctor/physician
Μετάφραση: Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό

Όρος: IF exposed or concerned:
Μετάφραση: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης:

Όρος: IF exposed or concerned: Get medical advice/attention
Μετάφραση: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό

Όρος: IF exposed or if you feel unwell:
Μετάφραση: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας:

Όρος: IF exposed or if you feel unwell: Call a POISON CENTER or doctor/physician
Μετάφραση: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή αδιαθεσίας: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό

Όρος: IF exposed:
Μετάφραση: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης:

Όρος: IF exposed: Call a POISON CENTER or doctor/physician
Μετάφραση: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό

Όρος: If eye irritation persists:
Μετάφραση: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός:

Όρος: If eye irritation persists: Get medical advice/attention
Μετάφραση: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό

Όρος: IF IN EYES:
Μετάφραση: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:

Όρος: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing
Μετάφραση: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε

Όρος: IF INHALED:
Μετάφραση: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:

Όρος: IF INHALED: If breathing is difficult, remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing
Μετάφραση: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή

Όρος: IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing
Μετάφραση: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή

Όρος: If medical advice is needed, have product container or label at hand
Μετάφραση: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα

Όρος: if not read-across
Μετάφραση: Αν δεν πρόκειται για συγκριτική προσέγγιση

Όρος: IF ON CLOTHING:
Μετάφραση: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ:

Όρος: IF ON CLOTHING: rinse immediately contaminated clothing and skin with plenty of water before removing clothes
Μετάφραση: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΡΟΥΧΑ: Ξεπλύντε αμέσως τα μολυσμένα ρούχα και την επιδερμίδα με άφθονο νερό πριν αφαιρέσετε τα ρούχα

Όρος: IF ON SKIN (or hair):
Μετάφραση: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά):

Όρος: IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower
Μετάφραση: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους

Όρος: IF ON SKIN:
Μετάφραση: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:

Όρος: IF ON SKIN: Gently wash with plenty of soap and water
Μετάφραση: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε απαλά με άφθονο νερό και σαπούνι

Όρος: IF ON SKIN: Immerse in cool water/wrap in wet bandages.
Μετάφραση: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο δροσερό νερό/τυλίξτε με βρεγμένους επιδέσμους

Όρος: IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water
Μετάφραση: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι

Όρος: If skin irritation occurs:
Μετάφραση: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος:

Όρος: If skin irritation occurs: Get medical advice/attention
Μετάφραση: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.

Όρος: If skin irritation or rash occurs:
Μετάφραση: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα:

Όρος: If skin irritation or rash occurs: Get medical advice/attention
Μετάφραση: Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό

Όρος: If swallowed, do not induce vomiting: seek medical advice immediately and show this container or label
Μετάφραση: Σε περίπτωση κατάποση να μην προκληθεί εμετός: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα του