Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 50, σε σύνολο 435
| ( | 1 | 2 | 3 | 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ε
Όρος: Facade cladding
Μετάφραση: Επενδύσεις προσόψεων

Όρος: Facade engineering
Μετάφραση: Μηχανική προσόψεων

Όρος: Facade scaffolds
Μετάφραση: Ικριώματα προσόψεως

Όρος: Face
Μετάφραση: Πρόσωπο

Όρος: Face protection
Μετάφραση: Προστασία προσώπου

Όρος: Face shields
Μετάφραση: Προστατευτικές προσωπίδες

Όρος: Facecutting
Μετάφραση: Τορνίρισμα

Όρος: Faceshields
Μετάφραση: Ασπίδες προσώπου

Όρος: Facilitation
Μετάφραση: Διευκόλυνση

Συντομογραφία: FCP
Όρος: Facility contingency plan
Μετάφραση: Εγκεκριμένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης (της παράκτιας ή υπεράκτιας εγκατάστασης διακίνησης πετρελαιοειδών ή εξόρυξης πετρελαίου)

Όρος: Facility time
Μετάφραση: Συνδικαλιστικός χρόνος

Όρος: Factor
Μετάφραση: Παράγοντας

Όρος: Factory
Μετάφραση: Εργοστάσιο

Όρος: Facultative anaerobes
Μετάφραση: Προαιρετικώς αναερόβια

Όρος: Failure
Μετάφραση: Αστοχία

Συντομογραφία: FMEA
Όρος: Failure mode and effect analysis
Μετάφραση: Ανάλυση τρόπων αποτυχίας και συνεπειών

Όρος: Failure to danger
Μετάφραση: Επικίνδυνη αστοχία

Όρος: Fair value
Μετάφραση: Εύλογη αξία

Όρος: Fair-finishing
Μετάφραση: Λείανση

Όρος: Fall
Μετάφραση: Πτώση

Όρος: Fall arrest systems
Μετάφραση: Συστήματα προστασίας από πτώση

Συντομογραφία: FOPS
Όρος: Falling object protective structures
Μετάφραση: Σύστημα προστασίας από πτώση αντικειμένων

Όρος: Falling objects
Μετάφραση: Πτώση αντικειμένων

Όρος: False negative
Μετάφραση: Ψευδαρνητικό αποτέλεσμα

Όρος: False negative findings
Μετάφραση: Ψευδαρνητικά ευρήματα

Όρος: False positive
Μετάφραση: Ψευδοθετικό αποτέλεσμα

Όρος: Falsework
Μετάφραση: Ψευδοκατασκευή

Όρος: Fan
Μετάφραση: Ανεμιστήρας

Όρος: Far infrared
Μετάφραση: Άπω υπέρυθρη

Όρος: Farad
Μετάφραση: Φαράντ

Όρος: Farnesyl pyrophosphate
Μετάφραση: Φαρνεσυλοπυροφωσφορικός εστέρας

Όρος: Fastener
Μετάφραση: Σύνδεσμος (ήλος, βίδα, κοχλίας κ.λ.π.)

Όρος: Fatal accidents see fatalities
Μετάφραση:

Όρος: Fatal if inhaled
Μετάφραση: Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής

Όρος: Fatal if inhaled
Μετάφραση: Θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής

Όρος: Fatal if swallowed
Μετάφραση: Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης

Όρος: Fatal if swallowed
Μετάφραση: Θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης

Όρος: Fatal with contact with skin
Μετάφραση: Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα

Όρος: Fatal with contact with skin
Μετάφραση: Θανατηφόρο σε επαφή με το δέρμα

Όρος: Fatalities or fatal accidents
Μετάφραση: Θανατηφόρα ατυχήματα

Όρος: Fatality
Μετάφραση: Θνητότητα

Όρος: Fatigue
Μετάφραση: Κούραση, κόπωση

Όρος: fatigue
Μετάφραση:

Όρος: Fats
Μετάφραση: Λίπη

Συντομογραφία: FAME
Όρος: Fatty acid methyl ester
Μετάφραση: Μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων (ΜΛΟ)

Όρος: Fault
Μετάφραση: Σφάλμα

Όρος: Fault considerations
Μετάφραση: Υποθέσεις σφαλμάτων

Συντομογραφία: FTA
Όρος: Fault tree analysis
Μετάφραση: Δένδρο ανάλυσης σφαλμάτων, Ανάλυση δέντρου λαθών

Όρος: Fauna
Μετάφραση: Πανίδα

Όρος: Feasibility study
Μετάφραση: Μελέτη σκοπιμότητας