Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 50, σε σύνολο 816
| ( | 1 | 2 | 3 | 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ε
Όρος: Macedonian Work Institute
Μετάφραση: Μακεδονικό Ινστιτούτο Εργασίας (ΜΑΚΙΝΕ)

Όρος: Machine
Μετάφραση: Μηχανή

Όρος: Machine design
Μετάφραση: Σχεδιασμός μηχανής

Όρος: Machine dictated work pace
Μετάφραση: Ρυθμός εργασίας καθοριζόμενος από τη μηχανή

Όρος: Machine guarding
Μετάφραση: Συστήματα προστασίας για την αποφυγή των ατυχημάτων από μηχανήματα

Όρος: Machine room
Μετάφραση: Μηχανοστάσιο

Όρος: Machine safety
Μετάφραση: Ασφάλεια των μηχανών

Όρος: Machine tool
Μετάφραση: Εργαλειομηχανή

Όρος: Machinery
Μετάφραση: Μηχάνημα

Όρος: Machinery presenting hazards due to its mobility
Μετάφραση: Μηχάνημα που παρουσιάζει κινδύνους λόγω της κινητικότητάς του

Όρος: Machines for chemical processes
Μετάφραση: Μηχανές για χημικές διεργασίες

Όρος: Machining
Μετάφραση: Μηχανουργική κατεργασία

Όρος: Macromolecules
Μετάφραση: Μακρομόρια

Όρος: Macroscopic scale
Μετάφραση: Μακροσκοπική κλίμακα

Όρος: Magnesia see magnesium oxide
Μετάφραση:

Όρος: Magnesite
Μετάφραση: Μαγνησίτης

Όρος: Magnesium
Μετάφραση: Μαγνήσιο

Όρος: Magnesium acetate
Μετάφραση: Οξικό μαγνήσιο

Όρος: Magnesium carbonate
Μετάφραση: Ανθρακικό μαγνήσιο

Όρος: Magnesium chlorate
Μετάφραση: Χλωρικό μαγνήσιο

Όρος: Magnesium chloride
Μετάφραση: Χλωριούχο μαγνήσιο

Όρος: Magnesium hydroxide
Μετάφραση: Υδροξείδιο του μαγνησίου

Όρος: Magnesium nitrate
Μετάφραση: Νιτρικό μαγνήσιο

Όρος: Magnesium oxide or magnesia
Μετάφραση: Οξείδιο του μαγνησίου ή μαγνησία

Όρος: Magnesium phospate
Μετάφραση: Φωσφορικό μαγνήσιο

Όρος: magnesium phosphate or phosphate salts of magnesium
Μετάφραση: Φωσφορικά άλατα του μαγνησίου

Όρος: Magnesium powder
Μετάφραση: Σκόνη μαγνησίου

Όρος: Magnesium ribbon
Μετάφραση: Ταινία μαγνησίου

Όρος: Magnesium sulfate
Μετάφραση: Θειικό μαγνήσιο

Όρος: Magnesium sulphate
Μετάφραση: Θειικό μαγνήσιο

Όρος: Magnet
Μετάφραση: Μαγνήτης

Όρος: Magnetic circuit
Μετάφραση: Μαγνητικό κύκλωμα

Όρος: Magnetic field strength
Μετάφραση: Ένταση μαγνητικού πεδίου

Όρος: Magnetic fields
Μετάφραση: Μαγνητικά πεδία

Όρος: Magnetic flux
Μετάφραση: Ροή μαγνητικής επαγωγής, μαγνητική ροή

Όρος: Magnetic flux density
Μετάφραση: Πυκνότητα μαγνητικής ροής, Μαγνητική επαγωγή

Συντομογραφία: MRI
Όρος: Magnetic resonance imaging
Μετάφραση: Απεικόνιση με μαγνητικό συντονισμό

Όρος: Main constituent
Μετάφραση:

Όρος: Main contact
Μετάφραση: Επαφή κυρία

Όρος: Mainstreaming
Μετάφραση: Ένταξη (μιας διάστασης στην οικεία κοινοτική πολιτική)

Όρος: Mainstreaming gender into occupational safety and health
Μετάφραση: Ένταξη του φύλου στην υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία

Όρος: Maintain air gap between stacks/pallets
Μετάφραση: Να υπάρχει κενό αέρος μεταξύ των σωρών/παλετών

Όρος: Maintain air gap between stacks/pallets
Μετάφραση: Να υπάρχει κενό αέρος μεταξύ των σωρών/παλετών

Όρος: Maintainability
Μετάφραση: Συντηρησιμότητα ή δυνατότητα συντήρησης

Όρος: Maintaining the HACCP system
Μετάφραση: Τήρηση του συστήματος HACCP

Όρος: Maintenance
Μετάφραση: Συντήρηση

Όρος: Maintenance - Painting and cleaning work
Μετάφραση: Τακτική συντήρηση - Εργασίες βαφής και καθαρισμού

Όρος: Maintenance of control measures
Μετάφραση: Συντήρηση των μέσων ελέγχου

Όρος: Maintenance personnel
Μετάφραση: Προσωπικό συντήρησης

Όρος: Major accident
Μετάφραση: Ατύχημα μεγάλης έκτασης