Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 50, σε σύνολο 1013
| ( | 1 | 2 | 3 | 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ε
Όρος: Saccharic acid see glutaric acid
Μετάφραση:

Όρος: Safe for fire
Μετάφραση: Ασφαλείς για θερμές εργασίες

Όρος: Safe for men
Μετάφραση: Ασφαλείς για τον άνθρωπο

Όρος: Safe handling of cytotoxic drugs
Μετάφραση: Ασφαλής διακίνηση κυτταροτοξικών ουσιών

Συντομογραφία: SESAME
Όρος: Safe Small and Micro Enterprises-
Μετάφραση: Ασφαλείς Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις

Όρος: Safe use
Μετάφραση: Ασφαλής χρήση

Όρος: Safeguard
Μετάφραση: Διάταξη προστασίας ή προστατευτικό μέτρο

Όρος: Safeguard clause
Μετάφραση: Ρήτρα διασφάλισης

Όρος: Safeguarding
Μετάφραση: Προστασία

Όρος: Safety
Μετάφραση: Ασφάλεια

Συντομογραφία: SAFE
Όρος: Safety Actions for Europe
Μετάφραση: Ενέργειες για την ασφάλεια στην Ευρώπη

Όρος: Safety advice
Μετάφραση: Οδηγίες ασφαλούς χρήσης

Όρος: Safety advice concerning dangerous substances and preparations
Μετάφραση: Οδηγίες ασφαλούς χρήσης που αφορούν επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα

Όρος: safety and health at work
Μετάφραση: ασφάλειας και της υγείας στο χώρο εργασίας

Όρος: Safety and health committee
Μετάφραση: Επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας

Όρος: Safety and health management
Μετάφραση: Διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας

Όρος: Safety and health plan
Μετάφραση: Σχέδιο ασφάλειας και υγείας

Όρος: Safety and health representatives
Μετάφραση: Εκπρόσωποι υγιεινής και ασφάλειας

Όρος: Safety attitudes
Μετάφραση: Προσεγγίσεις ασφάλειας

Όρος: Safety audits
Μετάφραση: Έλεγχοι ασφάλειας

Όρος: Safety behaviour
Μετάφραση: Συμπεριφορά ασφάλειας

Όρος: Safety belts
Μετάφραση: Ζώνες ασφαλείας

Όρος: Safety boots
Μετάφραση: Μπότες ασφαλείας

Όρος: Safety cage
Μετάφραση: Κλωβός ασφαλείας

Όρος: Safety communication
Μετάφραση: Επικοινωνία ασφάλειας

Όρος: Safety components
Μετάφραση: Δομικά στοιχεία ασφαλείας·

Όρος: Safety consultation
Μετάφραση: Διαβούλευση για θέματα ασφάλειας

Όρος: Safety culture
Μετάφραση: Αγωγή ασφάλειας, νοοτροπία ασφάλειας

Όρος: Safety data sheet available on request
Μετάφραση: Δελτίο δεδομένων ασφάλειας παρέχεται εφόσον ζητηθεί

Όρος: Safety data sheet available on request
Μετάφραση: Δελτίο δεδομένων ασφάλειας παρέχεται εφόσον ζητηθεί

Συντομογραφία: SDS
Όρος: Safety data sheet
Μετάφραση: Δελτία δεδομένων ασφάλειας (ΔΔΑ)

Όρος: Safety distance
Μετάφραση: Απόσταση ασφάλειας

Όρος: Safety education
Μετάφραση: Εκπαίδευση μέτρων ασφάλειας

Όρος: Safety engineer
Μετάφραση: Τεχνικός ασφάλειας

Συντομογραφία: SELV
Όρος: Safety extra-low voltage
Μετάφραση: Πολύ χαμηλή τάση ασφαλείας

Όρος: Safety factor
Μετάφραση: Συντελεστής ασφάλειας

Όρος: Safety footwear
Μετάφραση: Υποδήματα ασφαλείας

Όρος: Safety function
Μετάφραση: Ασφαλής κατάσταση, ασφαλής λειτουργία

Όρος: Safety gear
Μετάφραση: Συσκευή αρπάγης (ασανσέρ)

Όρος: Safety glasses
Μετάφραση: Γυαλιά ασφαλείας

Όρος: Safety gloves disposable
Μετάφραση: Γάντια ασφάλειας μιας χρήσης

Όρος: Safety goggle
Μετάφραση: Προστατευτικά γυαλιά

Όρος: Safety guides
Μετάφραση: Οδηγίες ασφάλειας

Όρος: Safety harness
Μετάφραση: Εξάρτηση ασφαλείας

Όρος: Safety helmet
Μετάφραση: Κράνος ασφάλειας

Όρος: Safety in the Use of Anaesthetic Gases
Μετάφραση: Ασφάλεια κατά τη χρήση αναισθητικών αερίων

Όρος: Safety instructions
Μετάφραση: Υποδείξεις ασφάλειας

Όρος: Safety line
Μετάφραση: Σχοινί ασφάλειας

Όρος: Safety management
Μετάφραση: Διαχείριση της ασφάλειας

Όρος: Safety Management Systems
Μετάφραση: Διαχειριστικά συστήματα ασφάλειας