Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 50, σε σύνολο 731
| ( | 1 | 2 | 3 | 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ε
Συντομογραφία: TWD
Όρος: tactile warnings of danger
Μετάφραση: Ανάγλυφες προειδοποιήσεις κινδύνου

Όρος: Tagatose
Μετάφραση: Ταγκατόζη

Όρος: Tail gas
Μετάφραση: Απαέρια

Όρος: Tailings containing dangerous substances
Μετάφραση: Υπολείμματα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες

Όρος: Take any precaution to avoid mixing with combustibles…
Μετάφραση: Λάβετε κάθε προφύλαξη ώστε να μην αναμειχθεί με καύσιμα…

Όρος: Take off contaminated clothing and wash before reuse
Μετάφραση: Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετέ τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Όρος: Take off immediately all contaminated clothing
Μετάφραση: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί

Όρος: Take off immediately all contaminated clothing
Μετάφραση: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ενδύματα που έχουν μολυνθεί.

Όρος: Take precautionary measures against static discharge
Μετάφραση: Να λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης κατά των ηλεκτροστατικών εκκενώσεων

Όρος: Take precautionary measures against static discharge
Μετάφραση: Να λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης κατά των ηλεκτροστατικών εκκενώσεων

Όρος: Take precautionary measures against static discharges
Μετάφραση: Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων

Όρος: Take precautionary measures against static discharges
Μετάφραση: Λάβετε προστατευτικά μέτρα έναντι ηλεκτροστατικών εκκενώσεων

Όρος: Taking down
Μετάφραση: Κατεδάφιση

Όρος: Talc
Μετάφραση: Τάλκης

Όρος: Talc, containing no asbestos fibres
Μετάφραση: Τάλκης (χωρίς αμίαντο)

Όρος: Tall oil
Μετάφραση: Κολοφώνιο ή ρητινέλαιο

Όρος: Tall oil fatty acid
Μετάφραση: Λιπαρό οξύ ελαίου κολοφωνίου

Όρος: Tall oil Rosin
Μετάφραση: Κολοφώνιο χαρτοποιίας

Όρος: Talose
Μετάφραση: Ταλόζη

Όρος: Tampers
Μετάφραση: Σφύρες

Όρος: Tamping test
Μετάφραση: Δοκιμή συμπύκνωσης

Όρος: Tampons
Μετάφραση: Βύσματα

Όρος: Tank
Μετάφραση: Δεξαμενή

Όρος: Tank bottom sludges
Μετάφραση: Λάσπες από τον πυθμένα δεξαμενών

Όρος: Tank fire
Μετάφραση: Δεξαμενή φωτιάς

Όρος: Tank record
Μετάφραση: Αρχείο δεξαμενής

Όρος: Tank storage
Μετάφραση: Αποθήκευση δεξαμενών

Όρος: Tank swap body
Μετάφραση: Εμπορευματοκιβώτιο - δεξαμενή

Όρος: Tank vehicle
Μετάφραση: Βυτιοφόρο όχημα, όχημα-δεξαμενή

Όρος: Tank- wagon
Μετάφραση: Βυτιοφόρος φορτάμαξα

Όρος: Tank-container
Μετάφραση: Εμπορευματοκιβώτιο-δεξαμενή

Όρος: Tank-container operator
Μετάφραση: Χειριστής εμπορευματοκιβώτιου-δεξαμενής

Όρος: Tank-vehicle
Μετάφραση: Όχημα δεξαμενή, βυτιοφόρο όχημα

Όρος: Tank-wagon
Μετάφραση: Βυτιοφόρος φορτάμαξα

Συντομογραφία: TSPP
Όρος: Tanker Safety and Pollution Prevention
Μετάφραση: Ασφάλεια δεξαμενόπλοιων και πρόληψη ρύπανσης

Όρος: Tanks for liquefied gas
Μετάφραση: Δεξαμενές υγροποιημένου φυσικού αερίου

Όρος: Tannery machine
Μετάφραση: Μηχανή βυρσοδεψείου

Όρος: Tanning
Μετάφραση: Βυρσοδεψία

Όρος: Tanning agents
Μετάφραση: Δεψικές ύλες

Όρος: Tanning liquor
Μετάφραση: Υγρό βυρσοδεψίας

Όρος: Tantalum
Μετάφραση: Ταντάλιο

Όρος: Tantalum oxide
Μετάφραση: Οξειδίου του τανταλίου

Όρος: Tap density
Μετάφραση: Φαινομένη πυκνότητα

Όρος: Tar
Μετάφραση: Πίσσα

Όρος: Target
Μετάφραση: Στόχος

Όρος: Target organ
Μετάφραση: Όργανο-στόχος

Όρος: Target sector
Μετάφραση: Κλάδος-στόχος

Όρος: Targeted risk assessment
Μετάφραση: Επικεντρωμένη αξιολόγηση κινδύνων

Συντομογραφία: TARIC
Όρος: Tariff of the European Union
Μετάφραση:

Όρος: Tartaric acid or 2,3-dihydroxy butanedioic acid
Μετάφραση: Τρυγικό οξύ ή 2,3-διυδροξυβουτενοδιικό οξύ