Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 34, σε σύνολο 34
| ( | 1 | 2 | 3 | 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ε
Όρος: Jackhammers
Μετάφραση: Διατρητικές σφύρες, αερόσφυρες χειρός

Όρος: Jacks
Μετάφραση: Γρύλλοι

Συντομογραφία: JISC
Όρος: Japanese Industrial Standards Committee
Μετάφραση: Ιαπωνική Βιομηχανική Επιτροπή Προτύπων

Όρος: Jar gas cover
Μετάφραση: Κάλυμμα κυλίνδρου συλλογής αερίων

Όρος: Jar gas cylindrical
Μετάφραση: Κύλινδρος συλλογής αερίων

Όρος: Jaw
Μετάφραση: Γνάθος

Όρος: Jerrican
Μετάφραση: Μπιτόνι

Όρος: Jet
Μετάφραση: Ακροφύσιο

Όρος: Jet fire
Μετάφραση: Φαινόμενο φωτιάς πυρσού, Γλώσσα φωτιάς

Όρος: jet fuel
Μετάφραση: Κηροζίνη

Όρος: Job
Μετάφραση: Δουλειά, εργασία

Όρος: Job analysis and design
Μετάφραση: Ανάλυση και σχεδιασμός της θέσης εργασίας

Όρος: Job experience
Μετάφραση: Επαγγελματική πείρα

Όρος: Job exposure
Μετάφραση: Επαγγελματική έκθεση

Όρος: Job insecurity
Μετάφραση: Επαγγελματική ανασφάλεια

Όρος: Job quality
Μετάφραση: Ποιότητα εργασίας

Όρος: Job retention
Μετάφραση: Διατήρηση της εργασίας

Όρος: Job satisfaction
Μετάφραση: Επαγγελματική ικανοποίηση

Όρος: Job search
Μετάφραση: Αναζήτηση εργασίας

Όρος: Job sharing
Μετάφραση: Μοίρασμα εργασίας

Όρος: job stress
Μετάφραση: εργασιακή πίεση

Όρος: Joint
Μετάφραση: Αρμός

Συντομογραφία: JCAHO
Όρος: Joint commission for the accreditation of health organizations
Μετάφραση: Μικτή επιτροπή για την πιστοποίηση οργανισμών περίθαλψης

Όρος: Joint cutters
Μετάφραση: Κοπτικό αρμών

Συντομογραφία: JRC
Όρος: Joint Research Centre of the Commission
Μετάφραση: Κοινό Κέντρο Ερευνών της Επιτροπής (ΚΚΕρ)

Όρος: Joint submission of data
Μετάφραση: Κοινή υποβολή δεδομένων

Συντομογραφία: JTC
Όρος: Joint Technical Committee (Quebec, Canada)
Μετάφραση: Σύνδεσμος Τεχνικών Επιτροπών (Κεμπέκ, Καναδάς)

Όρος: Jointing
Μετάφραση: Ζεύξη, αρμολόγηση

Όρος: Joints
Μετάφραση: Αρθρώσεις

Όρος: Joule
Μετάφραση: Τζάουλ

Όρος: Justification
Μετάφραση: Αιτιολόγηση

Όρος: Justification for choice of solvent/vehicle
Μετάφραση: Αιτιολόγηση της επιλογής του διαλύτη/φορέα

Όρος: Justification for data waiving
Μετάφραση: Αιτιολόγηση απαλλαγής από την υποβολή δεδομένων

Όρος: Jute
Μετάφραση: Γιούτα