Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Βλέπετε τις εγγραφές : 1 - 50, σε σύνολο 388
| ( | 1 | 2 | 3 | 4 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Ε
Συντομογραφία: DNP-AA
Όρος: N-(2,4-dinitrophenyl)amino acid
Μετάφραση: Ν-(2,4-δινιτροφαινυλο)αμινοξύ

Όρος: N-hydroxyethylethylenediamine
Μετάφραση:

Όρος: Nail
Μετάφραση: Ήλος, καρφί

Όρος: Naked lights
Μετάφραση: Ακάλυπτες πηγές ανάφλεξης

Όρος: Naled, Dimethyl-1,2-dibromo-2,2-dichlorethyl phosphate, Dibrom, 1,2-Dibromo-2,2-dichloroethyl dimethyl phosphate, Nibrom
Μετάφραση: Ναλέντ ή διμεθυλο-1,2-διβρωμο-2,2-διχλωροαιθυλοφωσφορικός εστέρας

Όρος: Name of substance
Μετάφραση: Ονομασία ουσίας

Όρος: Naming convention
Μετάφραση: Σύμβαση ονοματοδοσίας

Συντομογραφία: NM
Όρος: Nanomaterial
Μετάφραση: Νανοϋλικό

Όρος: Nape
Μετάφραση: Αυχένας

Όρος: Naphtha
Μετάφραση: Νάφθα

Όρος: Naphthalaldehyde
Μετάφραση: Ναφθαλαλδεΰδη

Όρος: Naphthalene acetic acid
Μετάφραση: Ναφθαλινοξικό οξύ

Όρος: Naphthalene counterparts or counterpart of naphthalene
Μετάφραση: Ομόλογα του ναφθαλινίου

Όρος: Naphthalene diisocyanate
Μετάφραση: Διισοκυανικός εστέρας του ναφθαλινίου

Όρος: Naphthalene or white tar
Μετάφραση: Ναφθαλίνιο ή ναφθαλίνη ή ναφθαλένιο

Όρος: Naphthalenecarboxylic acid see naphthoic acid
Μετάφραση:

Όρος: Naphthalenesulfonic acid
Μετάφραση: Ναφθαλινοσουλφονικό οξύ

Όρος: Naphthenic acid
Μετάφραση: Ναφθενικό οξύ

Όρος: Naphthoic acid or naphthalenecarboxylic acid
Μετάφραση: Ναφθοϊκό οξύ ή ναφθαλινοκαρβοξυλικό οξύ

Όρος: Naphthol
Μετάφραση: Ναφθόλη

Όρος: Naphthonitrile
Μετάφραση: Ναφθονιτρίλιο

Όρος: Naphthoquinone
Μετάφραση: Ναφθοκινόνη

Όρος: Naphthoyl chloride
Μετάφραση: Ναφθοϋλοχλωρίδιο

Όρος: Naphthyl acetamide
Μετάφραση: Ναφθυλοακεταμίδιο

Όρος: Naphthyl acetic acid
Μετάφραση: Ναφθυλοοξικό οξύ

Όρος: Naphthyl butyric acid
Μετάφραση: Ναφθυλοβουτυρικό οξύ

Όρος: Naphthyl ethyl ketone
Μετάφραση: Ναφθυλοαιθυλοκετόνη

Όρος: Naphthyl methanol
Μετάφραση: Ναφθυλομεθανόλη

Όρος: naphthyl methylcarbamate 1-
Μετάφραση: Καρβαρύλιο

Όρος: naphthyl thiourea α- see ANTU
Μετάφραση:

Συντομογραφία: ANTU
Όρος: naphthyl thiourea α-, 1-(1-naphthyl)-2-thiourea
Μετάφραση: α-ναφθυλοθειουρία

Όρος: Naphthylamine or aminonaphthalene
Μετάφραση: Ναφθυλαμίνη ή αμινοναφθαλίνιο

Συντομογραφία: NDI
Όρος: naphthylene diisocyanate 1,5-, 1,5-naphthalene diisocyanate
Μετάφραση: 1,5 -διισοκυανικός εστέρας του ναφθαλινίου

Όρος: Naphthylethanol
Μετάφραση: Ναφθυλοαιθανόλη

Όρος: naphthyloxyacetic acid 2-
Μετάφραση: ναφθυλοξυοξικό οξύ 2-

Όρος: naphtylamine
Μετάφραση: Ναφθυλαμίνη

Όρος: Narcosis
Μετάφραση: Νάρκωση

Όρος: Narcotics
Μετάφραση: Ναρκωτικά

Όρος: Narrow-band masking noise
Μετάφραση: Θόρυβος επικάλυψης περιορισμένου φάσματος

Όρος: Nasal
Μετάφραση: Ρηνικός

Όρος: Nasal cancer
Μετάφραση: Καρκίνος της ρινικής κοιλότητας

Όρος: Nasal cavity
Μετάφραση: Ρινική κοιλότητα

Όρος: Nasal lavage
Μετάφραση: Ρινική πλύση

Συντομογραφία: NACOSH
Όρος: National Advisory Committee on Occupational Safety and Health (USA)
Μετάφραση: Εθνική Συμβουλευτική Επιτροπή για την Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια (ΗΠΑ)

Όρος: National authorities
Μετάφραση: Εθνικές αρχές

Όρος: National Centre for Scientific Research "Demokritos"
Μετάφραση: Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»)

Συντομογραφία: EESE
Όρος: National Confederation of Hellenic Commerce
Μετάφραση: Ένωση Εμπορικών Συλλόγων Ελλάδος (ΕΕΣΕ)

Συντομογραφία: NCP
Όρος: National contingency plan
Μετάφραση: Εθνικό σχέδιο αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες

Όρος: National deviation
Μετάφραση: Εθνική απόκλιση

Όρος: National Documentation Centre
Μετάφραση: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)